Пријава дисциплинском тужиоцу

ШТА ЈЕ ДИСЦИПЛИНСКИПРЕКРШАЈ?Дисциплински прекршај је несавесно вршење судијске функције или понашање судије недостојно судијске функције, који је прописан Законом о судијама.ШТА СПАДА ПОД ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ?Дисциплински прекршаји су:• повреда начела непристрасности;• пропуштање судије да тражи изузеће у предметимау којима постоји разлог за изузеће, односно искључењепредвиђено законом;• неоправдано кашњење у изради одлука;• узимање предмета у рад редом који неоправдано одступаод реда којим су примљени;• неоправдано незаказивање рочишта или претреса;• учестало кашњење на заказана рочишта или претресе;• неоправдано одуговлачење поступка;• неоправдано необавештавање председника суда опредметима у којима поступак дуже траје;• очигледно некоректно поступање према учесницима усудским поступцима и запосленима у суду;• непоштовање радног времена;• прихватање поклона супротно прописима који регулишусукоб интереса;• упуштање судије у непримерене односе са странкама илињиховим правним заступницима у поступку који води;• давање коментара о судским одлукама, поступцима илипредметима у средствима јавног информисања на начинсупротан закону и Судском пословнику;• обављање активности које су законом одређене каонеспојиве са судијском функцијом;• неоправдано непохађање обавезних програма обуке;• достављање непотпуних или нетачних података од значајаза рад и одлучивање Високог савета судства;• неоправдана измена годишњег распоредасудијских послова у суду и повреда принципа случајногсудије супротно закону;• кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери.ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈEДисциплинске санкције су: јавна опомена, умањење плате до 50% доједне године и забрана напредовања у трајању од три године.Дисциплинска санкција изриче се сразмерно тежини учињеногдисциплинског прекршаја.Јавна опомена може бити изречена само када се први пут утврдиодговорност судије за дисциплински прекршај.Дисциплинска санкција умањење плате до 50% и дисциплинска санкција забрана напредовања у трајању од три године могу се изрећи свака посебно или заједно.КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ДИСЦИПЛИНСКУ ПРИЈАВУ?Свако може поднети дисциплинску пријаву против судије Дисциплинском тужиоцу. Дисциплинска пријава се подноси у писменом облику.КО ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЗА РАЗРЕШЕЊЕ?Када утврди одговорност судије за тежак дисциплински прекршај,Дисциплинска комисија покреће поступак за разрешење судије.Дисциплински органи су:Дисциплинске органе образује Високи савет судства.Дисциплински органи су: Дисциплински тужилац и његови заменици и Дисциплинска комисија.КО ВОДИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК?Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија на предлог Дисциплинског тужиоца.Предлог за вођење дисциплинског поступка, Дисциплински тужилац подноси на основу дисциплинске пријаве.ДА ЛИ ЈЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ЈАВАН?Дисциплински поступак је хитан и затворен за јавност, изузев уколико судија у односу на кога се поступак води не захтева да поступак буде јаван.МОЖЕ ЛИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ЗАСТАРЕТИ?Вођење дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је дисциплински прекршај учињен.Одлуке Дисциплинског тужиоца:Дисциплински тужилац може да одбаци дисциплинску пријаву као неосновану или да је прихвати и поднесе предлог за вођење дисциплинског поступка.Дисциплински тужилац писмено обавештава подносиоца пријаве о својој одлуци.КАКВА СУ ПРАВА И ПОЛОЖАЈ СУДИЈЕ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ?Судија има право да одмах буде обавештен о предлогу Дисциплинског тужиоца, да се упозна са предметом и пратећом документацијом и да сам или преко заступника пружи објашњења и доказе за своје наводе.Судија има право да своје наводе усмено изложи пред Дисциплинском комисијом.ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ:Након спроведеног дисциплинског поступка Дисциплинска комисијаможе да одбије предлог Дисциплинског тужиоца или да усвоји предлог иизрекне дисциплинску санкцију.Против одлуке Дисциплинске комисије, Дисциплински тужилац и судијапротив кога се води дисциплински поступак, могу изјавити жалбуВисоком савету судства, у року од осам дана од дана достављањаодлуке.ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА:Високи савет судства може да потврди првостепену одлукуДисциплинске комисије или да је преиначи.Високи савет судства је дужан да о жалби одлучи у року од 30 дана оддана достављања жалбе.Одлука Високог савета судства је коначна.Судија коме је изречена дисциплинска санкција може покренути управниспор.

Пријава за покретање дисциплинског поступка Величина: 0.04 MB
Дисциплинска одговорност судије Величина: 0.75 MB